San xin bing zhan zhuang teaching demonstration video

Zhineng qigong method, san xin bing zhan zhuang, also named three centers merge standing form, teaching demonstration video(21min)