Malaysia zhineng qigong practitioners take a group picture with Dong Xinjian laoshi in 2012

Malaysia zhineng qigong practitioners take a group picture with Dong Xinjian laoshi in 2012
Malaysia zhineng qigong practitioners take a group picture with Dong Xinjian laoshi in 2012